Kadasterkaarten

Oud Zoeterwoude beschikt over kopieën van kaartmateriaal van de “gemeente van Soeterwoude”, gemaakt in het Napoleontische tijdperk (begin 19e eeuw). Alvorens daar op in te gaan, eerst een stukje geschiedenis.

De Franse Tijd

De Franse Tijd is essentieel geweest voor het ontstaan van Nederland als eenheidsstaat met aan het hoofd de koning. Napoleon Bonaparte wist met de invoering van zijn “Code civil” (het Franse Burgerlijk wetboek), van Nederland een moderne rechtsstaat te maken.
Onderdeel daarvan was de introductie van een nieuw belastingstelsel en de oprichting van het kadaster, sinds 1808 reeds in werking in Frankrijk. Beide waren essentieel voor het kunnen heffen van een grondbelasting, de voorloper van de huidige onroerend zaakbelasting. De introductie werd niet alleen ingegeven vanuit de wens te komen tot meer maatschappelijke orde, maar hadden tevens ten doel heffingen op te leggen en op die wijze o.a. de veroveringsdrang van Napoleon Bonaparte te financieren.

In 1811 werd op bevel van koning Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte, een begin gemaakt met het tekenen van de kadasterkaarten. Na de val van Napoleon in 1813, werd Nederland een zelfstandige staat onder Willem 1. Hierdoor lag het opmeten een aantal jaren stil. Ook Willem 1 had echter geld nodig en bij wet van 1816 besloot hij om de kadastrale werkzaamheden voort te zetten. In 1832 werd het kadaster in Nederland officieel ingevoerd.

Verzamelplan gemeente Soeterwoude, opgemaakt in 1823Klik op de afbeelding voor een groter beeld van een Verzamelplan

De oprichting van het kadaster had een tweeledig doel. Ten eerste een rechtvaardige heffing van de grondbelasting en op de tweede plaats rechtszekerheid met betrekking tot de eigendommen. Op basis van het kadaster kan tot op de dag van vandaag worden aangetoond wie de rechtmatig eigenaar is van een bepaald onroerend goed (tegenwoordig onroerende zaak).

Er zijn 2 soorten getekende kaarten, de “Verzamelplans” en de “Minuutsplans”.
De Verzamelplans zijn overzichtkaarten, waarop men kan zien welke Minuutsplans op elkaar aansluiten. Minuutsplans zijn detailkaarten van een bepaald gebied. Op deze kaarten staan alle percelen getekend, huizen, erven, wegen, hakhoutbosjes enz, allemaal met een eigen nummer.

Minuutplan (gebied rond voormalige Leiderdorpse brug)

Klik op de afbeelding voor een groter beeld van een Minuutplan

Van elk perceel is informatie over eigenaar, oppervlakte, waarde en gebruik vastgelegd in zogenaamde OAT’s  (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels).
Oud Zoeterwoude beschikt over kopieën van de het Verzamelplan en de 19 Minuutplans met de bijbehorende OAT’s van Zoeterwoude.
De kadasterkaarten vindt u in onze Beeldbank ‘Kadasterkaarten’.

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT)

Klik op de afbeelding voor een groter beeld van een Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel

Facebooktwitter